Team

De directeur
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het onderwijs, de begeleiding van leerkrachten en andere medewerkers, de financiën en het onderhouden van externe contacten.
De directeur is vrijgemaakt van lesgevende taken.

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht heeft de totale verantwoording voor de aan hem/haar toevertrouwde groep kinderen.Een groepsleerkracht geeft in principe les in alle vakgebieden.

Intern Begeleider (IB-er)
De Intern Begeleider is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van  extra ondersteuning aan kinderen. De IB-er coördineert de ondersteuning rond kinderen met uiteenlopende problemen. Bij ons op school is de IB-er Jette Jansen.

Vakleerkracht
De vakleerkracht heeft zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld bewegingsonderwijs of muzikale vorming. Op De Kameleon verzorgt de vakleerkracht Bewegingsonderwijs (Jeroen) twee keer per week gymlessen, de vakdocent Cultuureducatie (Bertina) geeft onderwijs in Beeldende Vorming.

Onderwijsassistent
De onderwijsassistente verricht ondersteunende taken voor een leerkracht. Zij werkt met individuele leerlingen of met groepjes.
In sommige gevallen neemt zij ook groepstaken op zich onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Op onze school werken twee onderwijsassistentes (Fatma en Nancy).

Stagiaires en studenten
Onze stagiaires komen van diverse opleidingen die hun leerlingen in het basisonderwijs stage laten lopen. Natuurlijk de PABO, die opleidt tot leerkracht, maar ook het ROC, die onder andere opleidt tot onderwijsassistent.
Er zijn ook studenten uit het Voortgezet Onderwijs die “snuffelstages” doen. Daar waar mogelijk werkt De Kameleon mee om al deze mensen een stageplaats te bezorgen.

Administratief medewerkster
De administratief medewerkster ondersteunt de directie op het gebied van administratie en financiën. Op De Kameleon is dit Sietske.

Conciërge
Onze conciërge (Nail) verricht onderhoudswerk, huishoudelijke taken, kopieert en doet allerlei hand- en spandiensten in de school.